Obchodná verejná súťaž

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku a to pozemkov CKN parc. č. 1856/1 – TTP, o výmere 26 471 m² a parc. č. 1857 – TTP o výmere 3 044 m² zapísané OkÚ Žilina, katastrálnym odborom na LV č. 2074.

Podrobnosti.pdf